Scan me!
Event Calendar

Contact Us

OCAT Shenzhen

Tel: 0755–26915007 / 26915100

E-mail: info@ocat.org.cn

Wechat: OCAT深圳馆(ID:OCATShenzhen)

Weibo: OCAT深圳馆

Douban: OCT当代艺术中心(OCAT)

Facebook: OCT Contemporary Art Terminal - OCAT Shenzhen

Instagram: ocatmuseums

YouTube::https://www.youtube.com/user/OCATShenzhen

OCT Art & Design Gallery

Tel: 0755– 33993111/ 33993222

E-mail: info@oct-and.com

Wechat: 华美术馆(ID:oct-and)

Weibo: 华美术馆

Douban: 华·美术馆

Instagram: ocatmuseums

OCAT Shanghai

Tel: 021-66085180

E-mail: ocatshanghai@ocat.org.cn

Wechat: OCAT上海馆(ID: ocatshanghai)

Weibo: OCAT上海馆

Douban: OCAT上海馆

Instagram: @ocat__shanghai

OCAT西安馆

Tel: 029-86380999,029-89111334

E-mail: ocat-xian@ocat-xian.org.cn

Wechat: OCAT西安馆(ID:ocat-xian)

Weibo: OCAT西安馆

Douban: OCAT西安馆

Instagram:ocat_xian

OCAT研究中心

Tel: 010-67375618

E-mail: info@ocatinstitute.org.cn

Wechat: OCAT研究中心(ID: ocatinstitute)

Weibo: OCAT北京馆

Douban: OCAT研究中心

Instagram: ocatmuseums