Subscribe to News Post

Sign up to receive updates about our exhibitions, events, and programs!

Slide 1

Antibody -- FRESH VISION 2017

Antibody -- FRESH VISION 2017
2017.8.26-2017.10.8

Venue: C2 Space, North District, OCT-LOFT, Shenzhen, China
Host: OCAT
Organizer:OCT Art & Design Gallery
Exhibition Directors: Zhang Liyong, Luan Qian
Academic Director: Feng Feng
Curators: Xie Anyu, Yu Minling, Meng Xiangyuan
Support: Shenzhen Overseas Chinese Town CO., Ltd.
Venue Support: OCT-LOFT


Artists (in alphabetical order) :
Cao Bingjie ,Chang Tengfei, Chen Siyu ,Chen Xinyi, Duan Guanlai, Ge Yulu , Gu Peng, Guo Tingyang, Hu Muxin ,Hu Rongyuan, Kong Lin, Li Chaoran, Li Ruijing, Li Jiahui, Lu Guozhen, Ma Liangjing, Niu Yuanxin, Qiu Bei, Shang Qianwen, Tang Wanting, Tu Ruohan, Wu Yingga, Wu Bilin, Wu Linshu, Yang Teng, Yang Yinru, Zheng Lizhen, Zhang Lingrui, ZuoLiyan, Zhao Yinjie, Zhao Yu