Scan me!
活动日历

联系方式

OCAT深圳馆

电话:0755–26915007 / 26915100

邮箱:info@ocat.org.cn

微信:OCAT 深圳馆(ID:OCATShenzhen)

微博::@OCAT深圳馆

豆瓣: http://site.douban.com/ocat/

Facebook::OCT Contemporary Art Terminal - OCAT Shenzhen Instagram: ocatmuseums

YouTube::https://www.youtube.com/user/OCATShenzhen

华·美术馆

电话:0755– 33993111/ 33993222

邮箱:info@oct-and.com

微信:华美术馆(ID:oct-and)

微博:@华美术馆

豆瓣:http://site.douban.com/118057

Instagram:ocatmuseums

OCAT上海馆

电话:021-66085180

邮箱:ocatshanghai@ocat.org.cn

微信:OCAT上海馆(ID: ocatshanghai)

微博:@OCAT上海馆

豆瓣:OCAT上海馆

Instagram:@ocat__shanghai

OCAT西安馆

电话:029-86380999,029-89111334

邮箱:ocat-xian@ocat-xian.org.cn

豆瓣公共账号及小站:OCAT西安馆

微博:@OCAT西安馆

微信:OCAT西安馆(ID:ocat-xian)

Instagram:ocat_xian

OCAT研究中心

电话:010-67375618

邮箱:info@ocatinstitute.org.cn

微信:OCAT研究中心(ID: ocatinstitute)

豆瓣主页:OCAT研究中心

Instagram:ocatmuseums